CfP: Att skriva liv - Fakta, Fiktion, Feminism – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > CfP: Fakta, Fiktion, F...

09. december 2013

CfP: Att skriva liv - Fakta, Fiktion, Feminism

Call for papers til konference ved Göteborgs universitet, Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion. 22.-23. maj 2014. Deadline for abstracts er d. 10. januar.


Att vi lever i ständig dialog med de berättelser som omger oss har blivit alltmer påtagligt. Vi berättar ständigt oss själva och varandra; offentligt och privat; i fakta och fiktion; i gammalmedia och på nätet; i böcker, dagböcker, brev, bloggar och vardagliga samtal; med och mot de förhärskande berättelserna om människan.

Life-writing är ett expanderande fält inom humanistisk forskning. Under hela efterkrigstiden har intresset för de biografiska berättelserna vuxit inom humanioras alla discipliner. De har på olika sätt kommit att stå i centrum för den diskussion om subjektet som pågått med allt större intensitet, inte minst inom feministisk forskning. Efter 70-talets feministiska kritik av och anspråk på de biografiska genrerna kom under 1900-talets senare decennier dekonstruktionens totala nedmontering av de biografiska berättelsernas nyckelbegrepp; jag, sanning, autenticitet, referentialitet, minne, historia etc. Detta innebar dock inte de biografiska genrernas död. Tvärtom vitaliserades såväl produktionen av dem som forskningen om dem och för närvarande befinner vi oss snarast en ny explorativ fas. Under denna har termen Life-writing etablerats som ett samlingsbegrepp för en mängd av olikartade subjektberättelser. Det är ett inklusivt och avsiktligt flytande begrepp konstruerat för att beskriva en rad genrer och praktiker som självbiografi, biografi, brev, dagbok, memoar, vittnesbörd, personliga essäer, journaler, bloggar, intervjuer och e-post.

Vi bjuder härmed in till en konferens för att inventera och teoretisera detta område. Vi riktar oss i första hand till litteraturvetare, historiker, idéhistoriker, teatervetare, konstvetare, etnologer och genusvetare, men är också intresserade av bidrag från exempelvis samhällsvetare och medicinare.

Möjliga ämnen:

Olika etablerade genrer som självbiografi, biografi, dagböcker, brev                     Genrehybrider                                                                                                         Biografism, kön, klass och etnicitet                                                                       Biografism, på nätet, scenen och i romanen                                                               Fakta och fiktion                                                                                                       Arkiv                                                                                                                   Vittnesmål                                                                                                   Identitetspolitik                                                                                                     Feministisk kritik

Förslag på papers och panelsamtal (ca 200 ord) sändes till lisbeth.larsson@lit.gu.se senast den 10 januari. Besked om huruvida det antagits kommer i mitten av februari.