CfP: Medier, køn og seksualitet – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > CfP: Medier, køn og se...

23. september 2013

CfP: Medier, køn og seksualitet

Kvinder, Køn & Forskning inviterer til bidrag til et temanummer om medier, køn og seksualitet. Vi ønsker at stille skarpt på, hvordan køn og seksualitet forhandles, re/produceres og repræsenteres i forskellige genrer og medier.

Mange nye og gamle medieformer og medieteknologier har udfordret og udfordrer stadig adskillelsen mellem det private og det offentlige. De ’private’ eller intime dele af vores liv sætter vi på display i vores online liv. Samtidig udviskes traditionelle adskillelser mellem fx seer og beskuer, subjekt og objekt, det virkelige og det virtuelle, køb og salg, aktiv og passiv, i mediernes stadig mere interagerende og inddragende former. Og traditionelle forståelser af repræsentation, venskab, autencitet, pornografi mm. må gentænkes. Hvordan forandrer nye som gamle medier de måder, vi kønnes og seksualiseres på?

Vi ønsker bidrag, som undersøger digitale medier (fx sociale og/eller mobile medier mm.), nye medieteknologier (fx v/blogs, webcam mm.) og nye tv-­‐ og filmgenrer (fx mockumentaries, tv-­‐serier mm.). Medier og subjekter indgår i stadig tættere og tættere relationer, der ofte har karakter af en enten sammensmeltning eller fusion. Vi ønsker bidrag, der adresserer denne sammensmeltning inden for felterne køn/seksualitet og race/etnicitet i medier, såvel som bidrag, der fokuserer på dis/ability studies.

Emner, som kan indgå, inkluderer (men er ikke begrænset til):

• Nye medier og ’traditionelle’ dikotomier.

• Nye mediers metodologiske og (køns-­‐)teoretiske udfordringer.

• Krop, materialitet og teknologi, herunder race og dis/ability

• Nye medierede tilblivelsesprocesser

• Aktivisme og nye medier. • ’Gamle’ genrer og problemstillinger i ’nye’ medier fx kønnede, etniske og nationale repræsentationer i medierne

Temaredaktionen består af Louise Yung Nielsen (Aalborg Universitet, Kbh), Bolette Blaagaard (Aalborg Universitet, Kbh) og Michael Nebeling Petersen (Københavns Universitet).

Deadline for indsendelse af abstracts er 1. november 2013. Abstracts bør ikke fylde mere end en halv side.

Deadline for indsendelse af artikler er 20. december 2013. Artikler bør ikke fylde mere end 45.000 tegn alt inklusive. Tekster modtages på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Abstract sendes til redsek@soc.ku.dk. Redaktionen modtager også gerne essays eller debatindlæg, der relaterer til ovennævnte områder.

Kvinder, Køn og Forskning modtager gerne forslag til artikler uden for tema.

Skrivevejledning findes på Koordinationen for Kønsforsknings hjemmeside.