Gender certificate graphics

Gender Certificate

Et Gender Certificate dokumenterer din viden om køns- og kropsforskning som synsvinkel og problemfelt, samt din evne til at arbejde med køns- og kropsspørgsmål i videnskabelige sammenhænge. Ønsker du en specialisering inden for køn og krop, skal du i løbet af dit uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Som dokumentation for specialiseringen modtager du et Gender Certificate-bevis. 

Du kan tage kurser om krop og køn på tværs af sundheds- og naturvidenskab, samfunds- og kulturvidenskab og kurserne kan være på dansk eller engelsk. Du kan frit vælge mellem de kurser, som er tilknyttet Gender Certificate-ordningen. Du skal huske at få godkendt og meritoverført kurser taget udenfor eget institut i eget studienævn.

Hvem kan tildeles et Gender Certificate?  

Ordning for regulære studerende indskrevet ved KU (Både kandidat og bachelor):
Du skal i løbet af sin samlede uddannelse tage kurser svarende til minimum 30 ECTS inden for emnekredsen.

For regulære studerende indskrevet ved KU gælder det, at alle 30 ECTS skal tages på KU.

Ordning for meritstuderende fra andre universiteter og udvekslingsstuderende
(Både kandidat og bachelor)
:
Du kan som en del af dit samlede uddannelsesforløb ved KU få tildelt et Gender Certificate. Du skal i løbet af din uddannelse tage kurser svarende til minimum 30 ECTS inden for emnekredsen.

For både meritstuderende og udvekslingsstuderende gælder det dog, at alle 30 ECTS tages på KU og afsluttes i løbet af studietiden på KU.

Dispensationsregler

Meritoverførte kurser:

Har du fået meritoverført køns- og kropsrelevante kurser fra andre uddannelsessteder end KU, kan du ansøge om dispensation for at få dem godkendt til dit Gender Certificate.

Send kursusbeskrivelse, antal ECTS-point samt bevis for KU’s godkendelse og meritoverførsel af kurset til os i en ansøgning, hvor du kort beskriver, hvorfor du mener kurset kan indgå i et Gender Certificate.

Speciale: 

Har du skrevet speciale med (hovedvægt på) et køns- og kropsperspektiv kan du også søge om dispensation for at få dette som en del af dit Gender Certificate. Dog kan max. 15 ECTS af dit certifikat udgøres af specialet.

Bachelor-projekt:

Har du skrevet bachelor-projekt med (hovedvægt på) et køns- og kropsperspektiv kan du også søge om dispensation for at få dette som en del af dit Gender Certificate. Dog kan max. 15 ECTS af dit certifikat udgøres af BA-projektet.

Andre eksamensopgaver:

Har du skrevet eksamensopgave med et udpræget køns- og kropsperspektiv i et kursus, der ellers ikke indgår i Gender Certificate-ordningen, kan du også søge om dispensation for at få ECTS-point godkendt for opgaven. I ansøgningen skal du argumentere for, hvordan opgaven har et køns- og kropsperspektiv. Vi kan evt. bede om at du eftersender opgaven.

VIGTIGT: Det kun muligt at søge om dispensation for opgaver, speciale og bachelor op til 15 ETCS. Det vil sige, at de resterende 15 ETCS skal bestå af kurser og minimum et allerede godkendt kursus.

Du kan samle flere end de 30 ETCS-point til dit Gender Certificate. 

Andre regler: Ved kurser, der på KU fra ét fakultet til et andet nedskrives i ECTS-point, er det det oprindeligt aflagte antal point, der gælder i en ansøgning om et Gender Certificate (så hvis du for eksempel har taget et kursus der gav 10 ECTS på det Humanistiske Fakultet, men kun får 5 ECTS overført til dit eksamensbevis på dit eget Fakultet, er det stadig 10 ECTS der gælder, hvis du har aflagt eksamen heri).

Dispensationsansøgninger behandles af Koordinationen for Kønsforskning, og den endelige beslutningsmagt ligger hos Koordinationens styregruppe.

Udvidede certifikatordninger

Det er muligt at få udstedt et udvidet Gender Certificate tillægsbevis, efter følgende ordninger:  

Gender Certificate PLUS: 

Du skal i løbet af din samlede uddannelse tage kurser svarende til minimum 30 ECTS inden for emnekredsen. Derudover skal dit speciale (svarende til minimum 30 ECTS) ligeledes falde inden for emnekredsen og godkendes som relevant af Koordinationens styregruppe. Du skal således samlet set have indsamlet minimum 60 ECTS i form af kurser og et speciale med et krops- og/eller kønsperspektiv.

Gender Certificate Practice: 

Du skal i løbet af din samlede uddannelse tage kurser svarende til minimum 30 ECTS inden for emnekredsen. Derudover skal du have indgået i et relevant projektorienteret forløb godkendt af Koordinationens styregruppe (svarende til minimum 15 ECTS). Formålet med et projektorienteret forløb er, at du afprøver og udbygger dine teoretiske indsigter og/eller metodiske færdigheder i en praktisk og erhvervsmæssig sammenhæng. Indsatsen i et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant og på et passende akademisk niveau. Indsatsen kan være af rent teoretisk eller rent metodisk karakter eller udgøre et vægtet forhold heraf.

Kurser tilknyttet Gender Certificate-ordningen

På siden kurser findes en oversigt over aktuelle og tidligere kurser der er tilknyttet ordningen:

 1. Kernekurser: er en række kurser, som kontinuerligt bliver udbudt og som er fast tilknyttet Gender Certificate-ordningen.   
 2. Temakurser: er den brede vifte af kurser, der udbydes semestervis på tværs af fakulteterne. Hvilke kurser, der er hjemhørende under institutkurser, fremgår af en kursusplan, som Koordinationen for Kønsforskning opdaterer fra semester til semester (se mere på www.koensforskning.soc.ku.dk).
 3. Sommerskolekurser: er interdisciplinære kurser og undervisningsforløb udbudt af forskellige institutter i samarbejde med  Koordinationen for Kønsforskning.

Krav til kurser
Fælles for de kurser, der skal kunne godkendes, som en del af ordningen er, at:

 1. Kurser, der indgår i ordningen, har køn og/eller krop som hovedfokus, eller som minimum optræder som centrale elementer i kurset.
 2. Kurser skal indeholde relevante metode- og teorielementer, der tilpasses den konkrete sammenhæng. Køn, krop og andre forskelssættende kategorier, såsom race, seksualitet, etnicitet og alder kan også introduceres og anvendes som analytiske kategorier.
 3. Kurser som knyttes til ordningen kan være tematiske, metodologiske og teoretiske, og kan udbydes både på dansk og på engelsk.

Kompetencer

Kompetencemålene for dig, som studerende, indebærer blandt andet at:

 • Forstå og analysere relevante videnskabelige artikler og anden faglitteratur omhandlende køn og krop.
 • Anvende køn og krop som analytiske kategorier, samt at arbejde med disse både metodisk og teoretisk i forskellige sammenhænge i både dansk, nordisk og global  perspektiv.
 • Arbejde tværfagligt i videnskabelige sammenhænge med komplekse problemstillinger vedrørende krop og køn.
 • Arbejde kritisk med akademiske og videnskabelige tekster ud fra en problemstilling, der inddrager køn og/eller krop.
 • Formidle viden og indsigter om køns- og kropsforskningens væsentligste problemstillinger.

Udstedelse af Gender Certificate-beviset

Gender Certificate-beviset udstedes af Den tværfakultære styregruppe for Kønsforskning på KU, med forankring på det Samfundsvidenskabelige fakultet.

Registrering til Gender Certificate-ordningen er åben i hvert semester, og rettes til Koordinationen for Kønsforskning. Du skal indsende dokumentation for relevante beståede kurser der ønskes inkluderet i certifikationen samt eventuel motivation for dispensation. Gå til registreringssiden for mere information.

Det er muligt at søge om et Gender Certificate efter endt studietid. Det er muligt at ansøge om certificering for kurser, der er fulgt og bestået tilbage fra efterårsemestret 2014 og frem. Henvendelse angående certificering af allerede afholdte kurser sker til mailadressen gendercertificate@soc.ku.dk.

Fokus på tværfaglighed

Gender Certificate har til formål at styrke tværfaglig og tværfakultær undervisning og uddannelse ved KU, samt at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier og faglig didaktik på tværs af fag og fakulteter. Gender Certificate skaber således forudsætninger for, at studerende oplever en sammenhængende tværfaglig undervisning og uddannelse og udvikler tværfaglige kompetencer.

Kvalitetssikring

Den tværfakultær styregruppe varetager følgende opgaver:

 1. Verificere undervisningstilbud tilknyttet Gender Certificate-ordningen.
 2. Godkende dispensationer, ansøgninger m.v. direkte relaterende til Gender Certificate, samt godkende, at den studerendes opnåede 30 ECTS falder inden for emnekredsen, hvorved et Gender Certificate kan udstedes.
 3. Rådgive om udviklings- og formidlingsaktiviteter i forbindelse med Gender Certificate.
 4. Bidrage til udviklingen af nye kernekurser i initiativet.

 
Koordinationen for Kønsforskning varetager følgende opgaver:

 1. Opdaterer og offentliggøre et kursuskatalog til hvert semester med godkendte (af styregruppen) temakurser, kernekurser og  ph.d.-kurser/master Classes og sommerskolekurser.
 2. Udstede beviser.
 3. Besvarer spørgsmål vedrørende Gender Certificate (både fra studerende samt på fakultets- og institutniveau) og ajourføre information vedrørende Gender Certificate på web og i skriftligt materiale.
 4. Rådgiver om det samlede rammeprojekt Tværfaglig Uddannelse i forbindelse med KU 2016.
 5. Udvikler og udbyde kernekurser i samarbejde med berørte fakulteter.
 6. Varetage daglige driftsopgaver.

Studienævnet på de enkelte fakulteter varetager følgende opgaver:

 1. Udbyder forskellige typer kurser efter nærmere aftale med Gender Dynamics initiativet.
 2. Behandler løbende  ansøgninger om merit overførsel og forhåndsmeritgodkendelse.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail (gendercertificate@soc.ku.dk) eller pr. telefon: 35 32 35 01 hvis du har nogen spørgsmål.